Занимания по интереси


Дейности на учениците от група „Аз уча аз мога“ по Занимания по интереси


През учебната 2023/2024 година в ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково бяха сформирани две групи по „Занимания по интереси“ по програма с Национално финансиране:

1.     „Аз уча аз мога“, Тематична област: Технологии, Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет – ръководител Ахмед Ахмедов Капустрев

2.     „Моето любимо занимание“, Тематична област: Технологии, Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет – ръководител Зюхре Айдън Шефкет

Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета.

ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково е осигурила участие в занимания по интереси на 20 на сто от учениците в училище.

Ръководителите на групите по занимания по интереси разработват времеви график и разпределение на темите, като програмите включват дейности за мотивиране на учениците за участия в занимания по интереси в тематично направление „Технологии“.