Графици

Организация на учебния ден

График за провеждане на контролни и класни работи

График за консултации на учителите с учениците по учебни предмети

График за провеждане на часа консултиране на родители и ученици на класните ръководители

График за провеждане на часа консултиране на родители и ученици на учителите в ЦОУД

График за дежурство на учителите

График за час за спортни дейности

График – учебно време

Графици на специалистите от РЦПППО Шумен