За нас

Красивото селце Чернооково е разположено в Североизточния регион на България, Община Върбица, Област Шумен. В село Чернооково се намира Основното училище Гео Милев, което е с курс на обучение от първи до осми клас. Учебният процес е едносменен. Училището е с общинско финансиране.

Учителски колектив за учебната 2022/2023 година

Ахмед Мустафов Капустрев – Директор на училището

Айше Незир Ахмед – класен ръководител на първи и трети /слят/клас, старши начален учител

Гюлджан Мехмед Исуф – класен ръководител на втори клас, старши начален учител

Медине Ибрямова Хюсеинова – класен ръководител на четвърти клас, старши начален учител

Неджибе Хюсеинова Мехмед – учител в ЦДО – начален етап / I и II клас/, учител по английски език  в III, V и VI клас

Ахмед Ахмедов Капустрев – учител в ЦДО – начален етап / III и IV клас/, учител по английски език  във  II и IV клас

Енвер Якуб Исуф – класен ръководител на пети клас, старши учител в прогимназиален етап, преподавател по човекът и природата/биология и здравно образование, география и икономика, история и цивилизации, химия и опазване на околната среда

Мехмед Мустафа Мехмед – класен ръководител на шести и седми /слят/ клас, старши учител в прогимназиален етап, преподавател по физическо възпитание и спорт

Хатче Калбединова Ахмед – учител в ЦДО – прогимназиален етап /V, VI  и VII клас/

Решиде Мустафова Моллова – старши учител в прогимназиален етап, преподавател по български език и литература, руски език

Бахрие Якуб Исуф – старши учител в прогимназиален етап, преподавател по математика, информационни технологии, физика и астрономия

Непедагогически персонал за учебната 2022/2023 година

Нефизе Хасан Вели – завеждащ административна служба

Шенгюл Адем Халил – хигиенист

Якуб Исмаил Якуб – огняр  и отговарящ за поддръжката на училището