Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

за учебната 2022/2023 година


Публични изяви

Основно училище „Гео Милев“ благодари от сърце за прекрасната и магична публична изява в Деня на детето на учениците от Танцова и Спортна групи по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

ТАНЦОВА ГРУПА

СПОРТ


Снимки от тренировки на отбора по Спорт по НП „Заедно в изкуствата и спорта“  по следните теми:

1.       Поемане на топка отгоре с две ръце

2.      Поемане на топка отдолу с две ръце

3.       Долен начален удар

4.       Горен начален удар


23.11.2022 г. Танцовата група по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ с новите носии, закупени със средства по програмата.


Репетиция на учениците от Танцова група на 28.10.2022г. по направление Изкуства.


Снимки от репетиция на учениците от Танцова група, проведена на 14.10.2022г., където учениците играха хора, присъщи за нашия край. В Танцовата група са включени учениците от първи и втори клас – общо 14 ученици. Учениците посещават часовете редовно и танцуват с огромно желание.

От месец октомври 2022г. стартират часовете на групите по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта.

Необходимост от програмата.
Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не
само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за
стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за
развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в
училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство,
отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност
оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и
самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат
за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Целите на програмата
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието,
обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Основните й цели са осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите
и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и
театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за
здравословен начин на живот.


ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково  участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за
учебната 2022/2023 година със сформиране на следните групи и отбори:

Групи и специалисти, които да ги водят:

Модул 1. Изкуства

  1. Танцова група, I-II клас /14 ученици/, с ръководител – Неджибе Мехмед, учител в целодневна организация на учебния ден


Модул 2. Спорт

  1. Спортна група, VI – VII клас /12 ученици/, с ръководител – Мехмед Мехмед, учител по физическо възпитание и спорт