Проект „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 – „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“


Образование за утрешния ден по дейност 3.4 – обучения на педагогигчески специалисти

Педагогическите специалисти участват в обучение на тема Възможностите на mozaBook за целите на обучението в I -XII клас с обучителна организация Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, с продължителност 32 академични часа.


Клуб по интереси „Компютърни умения“

Клуб по интереси „Компютърно моделиране“

Клуб по интереси „Аз и компютърът“