Проект „Подкрепа за успех“

Учебна 2020 – 2021 година

BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“

През учебната 2020/2021г. в проекта  бяха включени следните групи:

Втори клас – Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература, ръководител Медине Хюсеинова

Трети клас – Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература, ръководител Айше Ахмед

Четвърти клас – Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература, ръководител Гюлджан Исуф

Пети клас – Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература, ръководител Решиде Моллова

Шести  клас – Преодоляване на обучителни затруднения по Математика, ръководител Хатче Ахмед

Седми клас – Преодоляване на обучителни затруднения по Математика, ръководител Бахрие Исуф

Аз уча английски език – Занимания по интереси за учениците от III-IV клас, ръководител Неджибе Мехмед

Спорт за здраве – Занимания по интереси за учениците от V-VI-VII клас, ръководител Хатче Ахмед