Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


По проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ през учебната 2023/2024 г. училището отново участва в дейност 2 „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“, В сформираната група участват 7 ученици от първи клас – и техните родители. Темите на обучение са „Видове платформи за обучение в електронна среда и работа с платформите“. Ръководител на групата е Медине Хюсеинова.

СПИСЪК

на учениците от I за уч. 2023/2024г., участващи в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  1. Алпай
  2. Дуйгу
  3. Езги
  4. Емир
  5. Ердем
  6. Мерич
  7. Мерт

2022-2023

Група по английски език с ръководител Неджибе Мехмед за обучение по Дейност 5 по „Равен
достъп до училищно образование в условията на кризи“
Участници в групата:
1.Бахар Ахмедова

2.Джеват Исметов


3.Едже Атъф


4.Мелике Ахмедова


5.Муса Мусов


6.Онур Мустафов


Учениците успешно завършиха обучението от 20 часа по Дейност 5 и получиха сертификати.


За учебната 2022/2023г. ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково участва в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с една група – ученици от първи клас и техните родители, с ръководител на групата Айше Ахмед

 СПИСЪK

на учениците от за уч. 2022/2023г., участващи в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с ръководител Айше Ахмед

1.     Джанер Себахтин Сеид

2.      Езгю Мустафа Атъф

3.      Ефе Зейнал Фикрет

4.      Мелда Гюрхан Ферад

5.      Мелек Мустафа Исмаил

6.      Несрин Ремзи Шевкед

7.      Семих Метин Хикмет

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Групи по проекта за учебната 2021-2022 година.

Първи клас с ръководител Хатче Ахмед – участват 7 ученици

Втори и четвърти клас с ръководител Айше Ахмед – участват 10 ученици, разпределени в две групи по 5 ученици

Трети клас с ръководител Медине Хюсеинова – участват 11 ученици, разпределени в две групи с по 5 и 6 ученици

Шести клас с ръководител Бахрие Исуф – участват 5 ученици