Проект „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

През учебната 2023/2024 година в ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково започна реализация на проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи и намаляване на дела на преждевременно напусналите училище;
  2. Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
  3. Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
  4. Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик;

За учебната 2023/2024г. ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково предлага три групи за допълнително обучение по проект „Успех за теб“:

  1. Български език и литература – 1. клас – 7 ученици – ръководител Ахмед Ахмедов Капустрев
  2. Български език и литература и математика – 4. клас – 3 ученици – ръководител Айше Незир Ахмед
  3. Математика – 5. клас – 5 ученици – ръководител Бахрие Якуб Исуф